RS št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt); c) izhodišča iz do sprejetja tega odloka veljavnega Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 1990 in sprememb in

Občinski prostorski načrt občine Dornava Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Podlehnik – Odlok – dopolnjen osnutek SD OPN št. 1 1/12 Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) SKLEP - us-rs.si ZPNačrt-C). Menijo, da je izpodbijana zakonska ureditev v neskladju z 2., 8., 71., 72. in 153. členom Ustave, Konvencijo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Uradni list RS, št. 62/04 in 11/10, MP, št. 17/04 in 1/10 – MKDIOZ, v nadaljevanju Aarhuška MESTNA OBČINA MARIBOR Pravna podlaga za izdelavo podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-A, 80/10 ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 ZKZ-C, 57/12 ZPnačrt-B, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12 ZPNačrt-C in 76/14-odl.US št.U-I-43/11-19) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O …

108/09 ZPNačrt-A, 80/10 ZUPUDPP, 43/10 ZKZ-, 57/12 ZPNačrt-B, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12 ZPNačrt-C) in 14. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo občine Ljutomer, št. 11/09), 07/11) je Občinski svet Občine Ljutomer na 3. redni seji, dne 10. 2. 2015 sprejel ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA

80/10 – ZUPUDPP, 43/10 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B in ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – U-I-43/13-8) – v nadalj.: ZPNačrt in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 22. seji dne 21. 6. 2018 sprejel O D L O K ZPNačrt-C) in 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15) Priloge Klikni tukaj za prikaz prilog ZPNačrt-C) in 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15) je Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 6. redni seji, dne 14.5.2015, sprejel ODLOK o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah -C, 57/12-ZPNačrt-B, 109/12 - ZPNačrt-C, 35/13 - Sklep US; 76/14 – Odločba US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt), 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list, RS, št. 61/17), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za

ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/2009) je Občinski svet Občine Podlehnik na 24. seji, dne 15. 09. 2014, sprejel ODLOK o občinskem prostorskem načrtu Občine Podlehnik 1. UVODNE DOLOČBE 1. člen

61a. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, ZVO-1B 70/2008, ZPNačrt-A 108/2009, ZUPUDPP – 80/2010, ZKZ-C 43/2011, ZPNačrt-B 57/2012, ZUPUDPP-A 57/2012 in ZPNačrt-C 109/2012, Odločba US 76/2014, ZUUJFO 14/2015 in 61/2017 – ZUreP-2), Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod Polico (Uradno glasilo ZPNačrt-C) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 21. 5. 2014 sprejel . S K L E P . Zavzamejo se stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Uradni list RS, št. 126/07, 37/11; Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem, Uradni list RS, št. – ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12 ZPNačrt – C) ter 14. in 29. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009 in 7/2011) je Občinski svet Občine Ljutomer na svoji 4. redni seji dne 15.4.2015 sprejel Skupina Odgovorno do prostora! je posredovala Predsedniku Državnega zbora RS in drugim pristojnim sporočilo, v katerem poziva pobudnike k umiku predloga za spremembo zakona o prostorskem načrtovanju, konkretno ZPNačrt-C (povezava na besedilo predloga zakona), iz zakonodajnega postopka. Pobudniki so spremembo opredelili kot manj zahtevno spremembo zakona in jo posredovali Državnemu zboru